A kriobody.hu Panaszkezelési Szabályzata A Tip Top Mayer Kft. (2220 Vecsés, Wass Albert u.15. A/2.) továbbiakban: kriobody.hu vagy Adatkezelő) mint a kriobody.hu üzemeltetője és mint Adatkezelő, az Érintett panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, eredményes kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szól szabályzatát. Jelen szabályzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban GDPR) alapján készült. A panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. I. A PANASZKEZELÉS MENETE I.1. A bejelentés módjai Szóbeli panasz A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Tip Top Mayer Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. A Tip Top Mayer Kft. köteles a jegyzőkönyv másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Érintetettnek átadni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: - az Érintett neve, lakcíme, - a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, - az Érintett panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, - a kriobody.hu egészség szalon nyilatkozata az Érintett panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Érintett aláírása, - a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. Mivel a kriobody.hu ügyfélszolgálattal és hangrögzítési lehetőséggel nem rendelkezik, ezért csak személyesen közölt szóbeli panaszt lehet hivatalosan fogadni. Ha erre nincs lehetőség, fel kell hívni az Érintett figyelmét az írásbeli panasz lehetőségére! A kriobody.hu szóbeli panasz esetén az alábbi panasztételi lehetőséget biztosítja: - személyesen a kriobody.hu egészség szalon, 1182 Budapest, Háromszéki u.2 c, Írásbeli panasz - Az írásbeli panaszt a a kriobody.hu egészség szalon a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. 2 - Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a a kriobody.hu egészség szalon indokolni köteles. - a kriobody.hu egészség szalon a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. - A panasz elutasítása esetén a a kriobody.hu egészség szalon köteles az Érintettet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. - A panaszt nemcsak meg kell 30 (harminc) napon belül válaszolni, hanem annak az Érintett részére történő eljuttatásáról is gondoskodni szükséges. - Az írásbeliség követelményének levél, e-mail vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Meghatalmazott útján: - Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. A meghatalmazott kizárólag akkor láthat el képviseletet, ha a meghatalmazás olyan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva. I.2. A panasz nyilvántartása A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a a kriobody.hu egészség szalon nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: - a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, - a panasz benyújtásának időpontját, - a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, - az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, - a panaszra adott válasz időpontját. A panaszt és az arra adott választ öt évig meg kell őrizni I.3. Jogorvoslat A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az Érintett az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat: 1) Amennyiben a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés adatkezelő általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz lehet fordulni. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 3 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: http://naih.hu 2) A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, Békéltető Testületi eljárást lehet kezdeményezni. Név: Budapesti Békéltető Testület Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Telefon: (1) 488-2131 Fax: (1) 488.2186 Honlap: http://bekeltet.hu/ 3) Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a járási hivatalok járnak el. 4) A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a kriobody.hu egészség szalon történő benyújtását követően, jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu). Jelen szabályzat 2018. május 25-től hatályos.